RUBRIKA: Zaujalo vás

Velikonoční mše a svěcení nových zvonů ve Velkých Popovicích 21. dubna

Projekt  Zvony pro Velké Popovice se blíží do  finále. Díky podpoře široké veřejnosti, Obce Velké Popovice a  Pivovaru Velké Popovice byla vybrána potřebná částka (přes milion korun). V neděli 21. dubna v 10.00 se uskuteční Velikonoční mše a svěcení zvonů v kostele Panny Marie Sněžné. Dne 15. května proběhne instalace zvonů do  zvonice kostela autojeřábem. Dne 18. května bude na programu od 13.00 hod. mše za  všechny občany Velkých Popovic, dárce a přátele, ve 14.00 hod.  se rozezvučí zvony, v 15.30 vyjde procesí  do  pivovaru a bude následovat naražení posvěcené várky piva s  hudebním doprovodem a gulášem.

Projekty v rámci MAS Říčansko

Až do konce dubna je možnost podávat projekty do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Nastavená alokace je cca 5,6 mil. Kč. Podrobné informace najdete na stránkách MAS. Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své projekty podávat do 18. 4. 2019.

Farní charita Mnichovice se představuje

Proč vznikla Farní charita Mnichovice?
Nejbližší dobrovolnickou charitu máme v Říčanech, pobočka profesionální charity ze Starého Knínu je ve Velkých Popovicích, pak je dobrovolnická charita v Benešově …a mezi těmito obcemi nebyla žádná nezisková organizace, která by měla působnost až do Mnichovic a okolí. FCH Mnichovice by tak měla řešit podobné otázky, problémy a náplň jako okolní charity (potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a jiné charitní programy). A zároveň chce být užitečná tam, kde je potřeba.

Měla by pomáhat řešit sociální potřeby občanů ve spolupráci se starosty obcí, které spadají do mnichovické farnosti, a se sociálním odborem Říčany, pomáhá vytvářet komunitní plán sociálních služeb na Říčansku, mapovat potřeby občanů v sociální oblasti. Měla by vytvářet prostor pro propojení stávajících sociálních služeb a umožnit vznik nových služeb. Je to administrativně i finančně velmi náročný proces, pokud by se jednou měla stát charitou profesionální a nabízet sociální služby podle zákona o sociálních službách, fungovat na krajských a dalších dotacích… ale určitě bude stát zato zkusit tímto směrem charitu posouvat.
Jaká chce farní charita být?
Užitečná – efektivní – flexibilní – dostupná – spojující – pomáhající.
Čím farní charita začne?
Začali jsme Národní potravinovou sbírkou 10.11.2018 ve spolupráci s Billou Strančice. Zákazníci supermarketu mohli darovat dobrovolníkům charity trvanlivé potraviny a drogerii, které FCH předala lidem v nouzi. Ve spolupráci se soc. odborem v Říčanech a v Benešově (protože některé obce farnosti spadají pod sociálku v Benešově) jsme vytipovali rodiny či jednotlivce, kteří se akutně ocitli v nouzi, a těm jsme předali krabice potravin. Vybrali jsme 370 kg potravin a drogerie, polovinu převzala Potravinová banka a 180 kg zůstalo k dispozici farní charitě Mnichovice. Všechny potraviny jsme stihli rozdat před Vánoci a děkujeme dodatečně všem, kteří svým nákupem do sbírky přispěli, i dvěma dobrovolnicím z Chocerad za celodenní neúnavnou asistenci při přebírání a třídění potravin a drogerie.
Jak se osvědčila Tříkrálová sbírka?
Byl to pro nás velký zážitek. Podařilo se nám domluvit 25 skupinek, které chodily se zapečetěnou pokladničkou ve dnech 5.-6.ledna 2019 v těchto obcích: Strančice, Struhařov, Mnichovice, Božkov, Myšlín, Ondřejov, Klokočná, Chocerady a ještě aspoň malou část Třemblatu a Kostelních Střímelic koledníci stihli navštívit také. Celkem bylo tedy přes 100 koledníků, většina skupinek byla 4členná (1 dospělý a 3 děti), ale někdy chodilo králů i 6… Nadšení dětí nešlo odolat. Každopádně je potřeba smeknout klobouk před odhodláním VŠECH koledníků, kteří v sobotním dešti obětavě chodili po domácnostech, zpívali tříkrálovou koledu pro radost sousedů a úspěchy slavili i s tradičním nápisem K+M+B 2019 křídou (či nálepkou) na dveře. Přinášeli tak vánoční zvěst z Betléma, radost v mnoha očích lidí i úsměv nad roztomilostí malých koledníčků jim dodávaly odvahu a chuť svoje vystoupení neúnavně několik hodin opakovat.
Lidé mohli přispět do pokladniček a vybralo se překvapivých 68 234 Kč! Na první ročník tříkrálové sbírky v našich obcích je to úspěch a VŠEM lidem patří dík za to, že se chtěli podílet na dobré věci. Podle pravidel tříkrálové sbírky zůstává farní charitě 65 % této částky (30 % jde na další charitní projekty Charity ČR a 5 % jsou náklady sbírky). Po konzultaci se sociálním odborem jsme podali návrh na uplatnění výtěžku sbírky v našich obcích a ten nám bych schválen – uhradíme roční poplatek za volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, které dlouhodobě po nějakém kroužku touží, ale rodiče (většinou matka samoživitelka) si nemůžou dovolit kroužek platit. Tyto vytipované děti dostanou i nezbytné sportovní vybavení (např. v případě fotbalu to budou kopačky apod.). více

ŽIVOT A PÉČE O SENIORY V REGIONU ŘÍČANSKA

Problematika péče o seniory je stále častěji probíraným tématem. Pokusme se na život podívat očima starší generace a zároveň se zamyslet nad efektivním modelem, nabízejícím možné moderní řešení potřeb seniorů  – zapojením se do Projektu Duběnka v regionu Říčanska.
Čas neúprosně běží a v návalu životních starostí a radostí dojdeme do bodu, kdy do zaměstnání již několik let nechodíme, pomoc rodině (dětem) nás začíná vysilovat a naopak uvítáme (často neradi) podporu od nich. S nelibostí pozorujeme, že s postupem dalšího času si o nás naši blízcí dělají starosti a začínáme být na jejich pomoci dokonce závislí. Chceme si zachovat svou tvář a nechceme být na obtíž. Domov pro seniory je pro nás strašákem a navíc, tolik péče opravdu nepotřebujeme. Bojíme se ztráty své osobní autonomie.

Terénní pečovatelská služba je jedno z řešení
Nejlepší formou pomoci v této situaci by byla terénní pečovatelská služba. Pomůže s dovážkou jídla, nakoupí, uklidí, poradí v běžných sociálních situacích či zprostředkuje zajištění dávek a příspěvků, na něž je nárok. Ano, všichni chceme stárnout a snad i zemřít tam, kde to známe – doma! Problémem však často bývá místní dostupnost této pečovatelské služby i možnost rozsahu poskytovaných služeb. Coby odborník v dané oblasti tvrdím, že právě terénní pečovatelská služba je nejlepším regionálním řešením péče o seniory a je hodna vyššího zájmu měst a krajů a MPSV.
Někdy se však stane, že náš současný domov je pro stáří nevhodný. Například stavebně (schody), místně (kopec), lokálně (terénní pečovatelská služba je nedostupná) sociálně (mladí se odstěhují za prací a jsem osamělý). Pak hledám nový domov. Nejlépe poblíž domova původního, bezbariérový a se službami, které si mohu dovolit a ve stáří je potřebuji. Jednou
z takových prvních vlaštovek je Rezidence Duběnka.
Projekt Rezidence Duběnka
Komunitní bydlení pro seniory se službami, právě to představuje projekt Rezidence Duběnka. Řeší problematiku kvalitního bydlení v seniorském věku (ve svém bytě) s nabídkou služeb, jenž ve stáří usnadní zvládání běžných životních činností, a vedou k dosažení vysoké kvality života. Obyvatelé rezidence budou mít možnost zajímavě a smysluplně trávit volný čas ve svém bydlišti. Samotné byty a jejich okolí je koncipováno s ohledem na potřeby seniorů, je bezbariérové a bezpečné. S pomocí terénní pečovatelské služby, působící v Rezidenci Duběnka, budou její obyvatelé zvládat nástrahy a trable spojené se stářím až do velmi vysokého věku ve svém novém domově, tedy v Duběnce.

Vhodný prostor pro uvažovanou výstavbu Rezidence Duběnka byl nalezen v katastru obce Doubek. Pro obec by tak ze samotné rezidence plynuly
i mnohé výhody. Jednou z nich by bylo možné využívání terénní pečovatelské služby i pro obyvatele Doubku, další pak představují nové pracovní příležitosti, služby či zajímavé finanční zdroje. Rozsahem by rezidence mohla nabídnout přibližně sto bytových jednotek, a to je již pěkný projekt. Jeho významným kladem je finanční nenáročnost vůči státnímu sociálnímu systému. Jednalo by se o investování z privátních zdrojů, bez napojení Duběnky na sociální dotační systémy. Myšleno bylo i na ty klienty, kteří vlivem nemocí, či velkého úbytku sil budou vyžadovat celodenní profesionální péči. Pro ně je zajištěn pobyt v domově pro seniory. Jsem přesvědčen, že domov pro seniory jako sociální službu však nebude naprostá většina obyvatel Duběnky nikdy potřebovat.
A tak je to myslím dobře.
Mgr. Oldřich Kumprecht,
ředitel Domova pro seniory
Blaník s.r.o.

Mají to starostové v dnešní době lehčí… Rozhovor se starostou Mirošovic Tomášem Zvěřinou

Mezi nejdéle sloužící starosty na Zápraží patří MUDr. Tomáš Zvěřina z Mirošovic, který se z Prahy přistěhoval v roce 1995 a do funkce byl zvolen v listopadu 1998. Loni tak začal už šesté volební období.

S jakými ideály jste začínal, co pro Vás bylo tehdy nejtěžší?
Nejzásadnější bylo stanovit si jasné priority, protože v obci nebylo postaveno téměř nic – žádné inženýrské sítě, pouze hliněné bezejmenné cesty, v budově dvoupatrového obecního úřadu nefungující hasičárna, rybník plný bahna, chyběl lékař… Převzali jsme rozdělanou plynofikaci a dluh 4 mil. Kč při ročních daňových příjmech 3 mil. Kč. No a tak jsme s tehdejším místostarostou Ing. Jiřím Hanzlem, který mi pak byl dlouhá léta oporou, zašli do hospody na pivo, vzali si tužku, papír a kalkulačku a začali plánovat.

A co jste vymysleli, čím jste začali?
Hlavně bylo potřeba informovat občany o všem, co se děje a připravuje, že máme nějakou vizi a že snad i víme jak na to. Proto jsme začali každý měsíc vydávat obecní časopis EXIT 21 (letos máme 21. ročník)  a zřídili vývěsky a první amatérský web obce. Přijali a zaktualizovali základní obecně závazné vyhlášky (o názvu ulic, o veřejném pořádku, o místních poplatcích, o likvidaci odpadů a jiné), a také jsme začali vyžadovat jejich dodržování. Ale především jsme (dnes to vidím jako naprostou scifi) během jednoho a půl roku schválili první územní plán obce.

Jak se vám podařilo získat prostředky na rozvoj obce?
Nechtěli jsme obec zadlužit, a tak jsme vsadili na podnikatelský záměr, který nám dokonale vyšel – stavební pozemky ve vlastnictví obce jsme kompletně zasíťovali a pak také sami prodali. Byla to velmi hektická, ale úspěšná doba. Podařilo se nám také donutit Ředitelství silnic a dálnic, aby právně uznalo zodpovědnost za znečištění studní v Mirošovicích solením dálnice D1 a silnice I/3. Díky tomu nám ŘSD zafinancovalo výstavbu nejen vodojemu, ale i rozvodu hlavních vodovodních řadů po obci. Obec Senohraby (recipročně získala nový společný vodojem) nám umožnila se napojit na vodovodní přivaděč Javorník – Benešov (zdroj Želivka). Postavili jsme ČOV a začali pokládat splaškovou kanalizaci. Ulice, ve kterých se nacházely již všechny sítě (plyn, voda, kanalizace), jsme opravili a opatřili živičným povrchem.
Naučili jsme se využívat všechny dostupné dotační tituly – krajské, národní, evropské, MAS. Dokonce jsme využili jeden dotační projekt, jenž měl pořadové číslo 2. Byli jsme tedy teprve druhým příjemcem
v republice. Během 15 let se podařilo do obce investovat přes 250 milionů Kč. Hrdí jsme na titul „Projekt roku Středočeského kraje 2009“, který jsme získali za sportovní areál u Štičího rybníka. Velkou radost nám udělala výstavba tělocvičné haly u základní školy. Sportovním přirovnáním jsme z okresního přeboru postoupili do první ligy.

A co dál, je kam se posouvat?
Samozřejmě – například musíme rozšířit ČOV a plánujeme postavit záchytné parkoviště P+R u nádraží. Také se více můžeme soustředit na revitalizaci a zkrášlování obce (nádrž, parky, zeleň, mobiliář) nebo třeba zdarma poskytovat nadstandardní služby (svoz bioodpadu, papíru a plastu z domova) či plánovat cyklostezku do sousedních Mnichovic.

Jak to u vás vypadá se stavebním boomem?
Řekl bych, že ho snad držíme na uzdě. Brzy nás čeká veřejné projednávání nového územního plánu – a podle něj evidujeme v obci cca 40 stavebních pozemků. Asi lze dále očekávat zvyšování počtu přestaveb chat na rodinné domy, ale ani v tomto případě nepůjde o žádné vysoké číslo. Nyní máme trvale hlášených 1 323 občanů .

Mají to starostové v dnešní době lehčí nebo naopak?
Bohužel, situace není lehčí než před těmi 20 lety! A to mě velice trápí. Naštěstí mne drží naši spoluobčané. Troufám si říci, že vznikla vzájemná důvěra, empatie a respekt. Vedle politické situace jsem rozčarován a frustrován z neuvěřitelné byrokracie, z přístupu některých úředníků, kteří tupě vyžadují nesmyslná hlášení, potvrzení, tabulky, které jasně nikdo nečte. Nejsou schopni potřebnou věc rozhodnout v termínu, nedej Bože, že je třeba ji řešit rychle a operativně. A administrace dotačních žádostí? Že by se stát poučil a po 15 letech přišel s jednoduchým fungujícím systémem? Opak je smutnou pravdou. Ale přesto lze říci, že stále platí – jaké si to uděláme, takové to budeme mít. A když kolegové zastupitelé skutečně chtějí pracovat  (a třetina z nich je se mnou v zastupitelstvu od začátku!), daří se to. Pak vás práce baví, máte z ní dobrý pocit, vidíte, jak se věci mění a můžete být i hrdi. A o tom to je…

V Uhříněvsi vyroste nová školka

Městská část Praha 22 řeší akutní nedostatek míst v předškolních zařízeních. Jako jediná možnost se jeví postavit novou školku, a to s kapacitou až 280 míst. Pozemek byl již vybrán a nyní se hledá nejlepší řešení pro danou lokalitu.
Uhříněves oslovila šest architektonických studií. Zadání obsahovalo požadavky na umístění osmi velkých, dvou malých tříd a odpovídajícího zázemí. Po prezentaci šesti návrhů zúžila komise složená ze zástupců městské části, architektů, ředitelek tří místních mateřských školek a obyvatel z dotčené lokality výběr na tři návrhy. Z těchto tří finalistů vybere hodnoticí komise vítěze.

Držíme palce dětem ze ZUŠ Říčany v krajských kolech uměleckých soutěží

ZUŠ Říčany se opět zapojila do probíhajících uměleckých soutěží, které vyhlašuje MŠMT v různých oborech. Letos jsou to např. soutěže v komorní hře pro dechové i smyčcové nástroje, ve hře na akordeon či elektronické klávesové nástroje nebo přehlídka pěveckých sborů. Specialitkou tohoto roku je pak skladatelská soutěž.
V únoru a začátkem března se konají okresní kola a vzápětí kola krajská. Naši žáci mají za sebou okresní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů pořádané v ZUŠ Čelákovice. Přihlásili jsme devět komorních souborů, osm jich postoupilo do dalšího kola. Děti podaly krásné  a přesvědčivé výkony a odborná porota se shodla – úroveň soutěžících ze ZUŠ v okrese Praha-východ je skutečně velmi vysoká.

více

Muzeum Říčany zve na výstavu Živá Amazonie

Výstava potrvá od 23. 2. do 20. 6. 2019. Kolik druhů stromů dokážete určit? Smrk? Dub, buk, břízu nebo borovici? Představte si procházku tropickým deštným lesem, kde roste 16 tisíc druhů stromů. Deštným lesem, který je největší na světě. Tropickým pralesem s dosud neobjevenými rostlinami a živočichy. Jací zde žijí lidé? Jaké mají zvyky? Jak se oblékají? Co se od nich můžeme naučit?Vydejte se s námi na výpravu do peruánské Amazonie a objevte skrytý svět místních domorodců a jejich život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa. Kromě obrazových panelů uvidíte i exponáty, které přicestovaly přímo z Amazonie. Součástí výstavy budou i živá zvířata, např. amazonské žabky pralesničky nebo morčata.
Výstavní panely a předměty jsou zapůjčeny z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Panely vytvořila organizace Students for the Living AmazonPro školy připravujeme zážitkový program. Děti se seznámí s rozmanitou přírodou i životem místních domorodců, vyzkouší si každodenní činnosti i originální výtvarné techniky a budou mít možnost porovnat život dětí v Amazonii a u nás.  Součástí programu bude i aktivita zaměřená na multikulturní výchovu. Program je vhodný pro MŠ i ZŠ. Lze jej využít jako doplňkový program k hodinám přírodovědy, přírodopisu a občanské výchovy.

MAS Říčansko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

MAS Říčansko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Předpokládaná alokace činí 2 124 587 Kč. Podávat své projekty můžete od 28. 2. do 15. 4. 2019. Zároveň zveme zájemce na seminář do prostor MAS v úterý 5. 3. od 10 hodin. Přihlášky posílejte a pro podrobnější informace kontaktujte Petru Přílučíkovou,  tel.: 774 780 543, e-mail: projekty2@ricansko.eu

Dluhová poradna funguje zdarma v Říčanech

Cesta integrace provozuje v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnu. Nyní se poradna specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR. Všechny služby poskytuje zdarma.
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.
Více informací na www.cestaintegrace.cz.
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.