Na Říčansku se s řediteli a jejich zástupci VELMI DOBŘE SPOLUPRACUJE

MAP je zkratkou pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání. „Hlavním cílem projektu je prohlubovat spolupráci mezi školami, jejich zřizovateli, mezi školami a organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání, mezi dalšími organizacemi zabývající se vzděláváním dětí a žáků od předškolního věku do ukončení povinné školní docházky,“ vysvětluje Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu MAP v ORP Říčany. “Projekt se může dotknout veškeré problematiky školství, ale převážně je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků“.

To se nezdá jako lehký úkol, obzvláště pro tak velké území jako je Říčansko.
Máte pravdu. V ORP Říčany je 52 obcí, pro realizaci MAP byla zapojena po dohodě ještě obec Průhonice, takže obsáhneme celkem 53 obcí. Ne každá obec je zřizovatelem školního zařízení, ale z hlediska počtu škol, které jsou zapsány v rejstříku MŠMT, patří MAP na Říčansku mezi největší v ČR. V současné chvíli máme zapojeno do projektu 85 státních i soukromých organizací – ať už se jedná o MŠ, ZŠ, ZUŠ.

Jak hodnotíte spolupráci s tak velkým územím?
Máme velké štěstí. Již v průběhu první etapy MAP I vznikla mezi řediteli velká potřeba sdílet své zkušenosti a navázat dobré vztahy. Na našem území se s řediteli a jejich zástupci velmi dobře spolupracuje. Zástupci této skupiny mají své místo v Řídicím výboru, v pracovních skupinách a v neposlední řadě se ředitelé schází u kulatého stolu, u kterého řeší specifické problémy týkající se především vedoucích pracovníků ve školách.

Tuto odbornou platformu jsme nazvali Učící se sítí. Mnohdy jsou na setkání přizvání další odborníci, kteří přispívají do aktuální diskuze. Aby však partnerství mohlo fungovat, je důležité do těchto vazeb zahrnout také zřizovatele, další organizace, které se podílejí na vzdělávání neformálním či zájmovém.
Musíme myslet na to, že je třeba prohloubit spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími organizacemi, které jsou součástí vzdělávacího systému. Tyto vazby v našem území byly i před samotným projektem. Troufám si říci, že pravidelným setkáváním a aktivní prací nad společným tématem se tyto vztahy umocnily.

V čem vy osobně spatřujete největší přínos projektu pro území?
V rámci první etapy MAP bylo důležité zanalyzovat území, najít společné cíle, definovat problémy a nalézt pro ně po dohodě se členy pracovních skupin a dalšími partnery řešení. Výsledkem je obsáhlý strategický dokument „MAP v ORP Říčany“. Tento dokument je potřebný nejen pro naše území, ale i pro Středočeský kraj a MŠMT.

Přínosné bylo zpracování demografické studie, a to komplexně za celé ORP Říčany, tak zvlášť za Říčany a oblast Louňovicka. Na různých setkáních, seminářích, workshopech se navázaly vztahy, mnohdy i přátelství, které by třeba, nebýt projektu, nikdy nevznikly.
Od navazujícího projektu MAP II očekáváme, že se podaří zrealizovat další aktivity, které by mohly mít i po ukončení projektu trvalou hodnotu. Za region jsme centrálním místem, který zpracovává přehled plánovaných investičních záměrů jednotlivých škol. Tento dokument je nezbytný, pokud školy uvažují o čerpání z některých dotačních titulů.

A co máte v plánu dál?
Budeme pokračovat v tom, co jsme začali, tedy hlavně v posilování vazeb mezi aktéry a ve strategii, kterou je nutné pravidelně aktualizovat. Nyní sestavujeme funkční pracovní skupiny složené z různých odborníků. Nově máme v plánu setkávání učitelů dle aprobací. Zájem o setkání projevili také zástupci ředitelů. Naším cílem je získat do regionu zajímavé lektory či odborníky, ať už pro pedagogy či pro rodičovskou veřejnost. O zrealizovaných aktivitách budeme průběžně informovat.

Veškeré informace sdílíme na Facebooku a na stránkách
www.map.ricany.cz
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008643