Najde se zkušený speciální pedagog na pozici ředitele Střední školy řemesel Kunice  a udrží tuto školu v rejstříku škol MŠMT ?

Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace Středočeského kraje, je střední škola zřízená podle § 16, odst. 9 školského zákona.Ke vzdělávání přijímá pouze žáky, u kterých jsou školským poradenským zařízením diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby a u kterých není předpoklad pro úspěšné a smysluplné společné vzdělávání. Je tedy určena pro vzdělávání mládeže s mentálním postižením, závažnými vývojovými poruchami učení a chování, souběžným postižením více vadami, autismem, případně pro žáky pocházejícími z kulturně a jazykově odlišného prostředí.

Střední škola řemesel Kunice /SŠŘ Kunice/ má dlouholetou tradici, vznikla již v roce 1969 a za svou 49letou existenci poskytla střední vzdělání a připravila ve tříletých oborech vzdělání kategorie „E“  –  cukrář, kuchař, květinář-florista, pečovatel, prodavač na úspěšné začlenění do společnosti a světa práce mnoho mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým žákům poskytuje nejen odborné vzdělávání, ale i ubytování na internátě a tak komplexně působí a ovlivňuje rozvoj jejich osobností nejen v oblasti edukační, ale rovněž a mnohdy zejména v oblasti výchovné a socializační. 

Střední škola řemesel Kunice se nachází cca 20 km jižně od Prahy, nedaleko Velkých Popovic. Své žáky získává z různých částí Středočeského kraje, zejména z jeho jihovýchodní části.

Téměř padesátiletá historie školy se zákonitě projevila v jejím vývoji. V průběhu let škola postupně v souladu s legislativou měnila své názvy, rozšiřovala se.  Od roku 2000 do roku 2016 realizovala svou výchovně vzdělávací činnost ve dvou objektech vzdálených od sebe cca 3 km, disponovala dvěma budovami školy s internátem, školními jídelnami a budovu tělocvičny.Po dlouhých a složitých jednáních v červenci 2016, kdy zřizovatel – Středočeský kraj v souladu s darovací smlouvou sepsanou mezi Středočeským krajem jako dárcem a Obcí Kunice jako obdarovaným, daroval svůj majetek /budovu školy a budovu tělocvičny SŠŘ Kunice v centru obce/  obci, se SŠŘ Kunice se svými žáky přestěhovala na okraj obce Kunice do své druhé budovy. Zřizovatel zajistil zavedení autobusové linky přímo ke škole.Z finančníchprostředků Středočeského kraje se daří stávající budovy školy i internátu postupně opravovat, rekonstruovat a modernizovat.

Žáci i rodiče si postupně zvykli na nové prostředí školy a škola se začala v klidu rozvíjet a věnovat výchově a vzdělávání svých žáků. Ze svého umístění v krásné přírodě udělala svou přednost – malá rodinná škola v krásném prostředí, s individuálním přístupem ke každému žákovi. Stabilizoval se i počet žáků a dokonce začal nepatrně i navzdory uplatňovanému trendu společného vzdělávání růst.

S ohledem na stabilizaci existence SŠŘ Kunice oznámila v lednu 2017 stávající ředitelka školy zřizovateli vzdání se funkce k 30. 6. 2017 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Zřizovatel vypsal konkurz na pozici ředitele školy v květnu 2017, informace o vypsání konkurzu byla uvedena pouze na úřední desce KÚSK. Vhodný kandidát se nepřihlásil. V červnu byla ředitelka požádána vedoucím odboru školství KÚSK o setrvání ve funkci do doby, než se na základě dalších konkurzů podaří najít vhodného ředitele. Konkurzy byly vyhlášeny ještě dva, vhodný kandidát se však dosud nenašel.

Již 12. 9. 2017 bylvšak odborem školství KÚSKve Výboru pro vzdělání KÚSK projednánnávrh na sloučení Střední školy řemesel Kunice se SOU potravinářským Jílové u Prahy. Výbor návrh OŠMS KÚSK schválil. V listopadu po třetím neúspěšném konkurzu OŠMS KÚSK  předložil Radě kraje návrh na sloučení SŠŘ Kunice se SOUp Jílové u Prahy. 13. 11. 2017 – sloučení těchto příspěvkových organizací KÚSK projednala Rada kraje a doporučila Zastupitelstvu kraje na jeho jednání dne 5. 12. 2017 rozhodnout o sloučení těchto příspěvkových organizací Středočeského kraje k 31.12.2017. V důvodové zprávě k tomuto bodu jednání bylo uvedeno, že se jedná o optimalizační změnu v rámci vzdělávacísoustavy Středočeského kraje, že tímto krokem dojde k vytvoření ekonomicky silnějšího a stabilnějšího vzdělávacího subjektu. O zachování školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami alespoň jako detašovaného pracoviště nově vzniklého školského zařízení, jak bylo zástupci zřizovatele ústně  ředitelce SŠŘ Kunice sděleno,  se v materiálu pro zastupitele kraje vůbec nehovořilo. Naopak vyčíslovaly se finanční úspory, ke kterým dojde zrušením SŠŘ Kunice – úspora provozních prostředků a „pokud nebude zachováno pracoviště v Kunicích, ušetří se i plat zaměstnanců, kteří do nového pracoviště nepřejdou“ – citace z důvodové zprávy k tisku č. 0628(2017).

Jaká byla tedy pravda a jaký byl skutečný záměr zřizovatele? Odpověď je třeba asi hledat v jiných skutečnostech a materiálech.

Skutečností je, že na základě intervencí rodičů žáků a zaměstnanců SŠŘ Kunice a přislíbené podpory řady zastupitelů byl předmětný bod stažen z jednání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 5.12.2017. Střední škola řemesel Kunice nebyla ke dni 31. 12.2017 vymazána z rejstříku škol MŠMT a nebyla sloučena se SOUp Jílové u Prahy. Následně Rada kraje na svém jednání 18. 12.2017 rozhodla o vyhlášení dalšího konkurzu na pozici ředitele Střední školy řemesel Kunice. Termín pro předložení přihlášky do konkurzu je do 15. 2. 2018.

A to je ten hlavní důvod, proč píši tento článek, proč se na vás speciální pedagogové obracím s naléhavou žádostí a prosbou  – přihlaste se do konkurzu a zachraňte existenci malé rodinné školy , která je pro všestranné rozvíjení osobnosti mladého člověka se speciálními vzdělávacími potřebami při respektování jeho odlišností  a uplatňování nesmírně citlivého a individuálního přístupu, nezbytnou podmínkou a nutností.

Vzhledem k tomu, že obecné projevy mentálního postižení zahrnují zejména sníženou schopnost učení, myšlení, orientace v čase, prostoru i určitém sociálním prostředí,není společné vzdělávání jak formou individuální či skupinové inkluze pro určitou skupinu lidí s tímto postižením vhodné, prospěšné ani smysluplné a jejich osobnost rozvíjející.Mnoholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poskytly bohužel pracovníkům školy mnoho smutných příkladů, kdy tito mladí lidé přicházeli do naší školy v průběhu jejich vzdělávání ve psychicky značně zbídačeném stavu z jiných středních odborných učilišť či dokonce ze středních odborných škol. Jejich skutečné začlenění do třídního a školního kolektivu v těchto typech škol bohužel neproběhlo. Nedařilo se jim zvládat obsah učiva ani se nestali rovnocennými členy třídních a školních kolektivů. Zažívali pouze neúspěch, posměch, opovržení a v horších ale dost častých případech i šikanu. Psychická deprivace jim způsobovala nejen poškození řeči a jiné somatické problémy, ale jejím důsledkem byla pak i posunutá hierarchie hodnot, nežádoucí rysy charakteru, experimentování s alkoholem a drogami.

Radost byla po určité době vidět změnu ve výrazu tváře a projevech chování a jednání těchto mladých lidí. Najednou začali ve škole prožívat úspěch, našli si rovnocenné kamarády, zažívali pocit bezpečí a jistoty.

Tito mladí lidé s těmito výše uvedenými problémy a negativními zkušenostmi hledají malou školu, rodinného typu, kde budou mít spolužáky na podobné mentální úrovni, kde se budou všichni navzájem znát mezi sebou i se všemi učiteli a vychovateli, budou se navzájem respektovat a pomáhat si. Kde učitelé a vychovatelé jsou jejich rádci a ochránci při řešení nejrůznějších problémů a nástrah běžného života.  Kam se nebojí vracet, kde cítí bezpečí a jistotu.

A právě toto je posláníma společným pedagogickým cílem pracovníků Střední školy řemesel Kunice a proto je samostatná existence malé střední školy rodinného typu zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními potřebami v rámci vzdělávací soustavy Středočeského kraje opodstatněná, smysluplná a velice žádoucí a vymazání Střední školy řemesel Kunice z rejstříku škol MŠMT by bylo obrovskou, nezodpovědnou a nevratnou chybou!

Najde se tedy v pedagogické veřejnosti zkušený speciální pedagog, který má chuť, energii a elán budovat pro mladé lidi s postižením bezpečné školníprostředí, které jim usnadní vstup do světa práce a života společnosti?!

 Napsala: Ing. Bc. Lenka Hanzlová, ředitelka školy