Soutěžte s časopisem Zápraží o vstupenky na Muzikál TRHÁK v Divadle Broadway!

Soutěžní otázku naleznete v zářijovém vydání našeho časopisu. Pravidla soutěže o vstupenky na muzikál TRHÁK

 1. Základní ustanovení
 2. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí soutěž organizovaná společností Zápraží s.r.o., se sídlem Vlkovec 5, 257 24 Chocerady, IČ 24220990 (dále jen jako „Organizátor“) o 5x dvě vstupenky na muzikál TRHÁK v Divadle Broadway v Praze (dále jen „Soutěž“).
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Průběh Soutěže a výhra
 5. Soutěž probíhá od 2. září do 25. září 2019 (dále jen „Soutěžní období“) na území České republiky.
 6. Do losování o výhru budou zařazeni, resp. účastníkem soutěže se stanou všichni, kteří v Soutěžním období správně zodpoví otázku týkající se muzikálu TRHÁK, zveřejněnou v časopise Zápraží č. 9/2019 str. 3 a odpověď zašlou emailem na adresu marketing.zaprazi@seznam.cz
 7. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
 8. Po skončení Soutěže zástupci redakce časopisu Zápraží, vylosují 5 účastníků Soutěže, kteří vyhrají dvě vstupenky na muzikál Trhák v Divadle Broadway v Praze s termínem v listopadu 2019.
 9. Výherci soutěže budou oznámeni v říjnovém vydání časopisu Zápraží (č. 10/2019). Výherci budou o výhře vyrozuměni Organizátorem nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení soutěže zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl. Výherci budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry (vstupenek); pomocí poskytovatele poštovních služeb, a to do 5 dní od den, kdy pořadatel obdrží od výherce kontaktní údaje. Podmínkou včasného zaslání a doručení do termínu konání muzikálu je součinnost výherce s Organizátorem.
 10. Výhru Organizátor odešle na adresu výherce, kterou výherce sdělí v odpovědi na oznámení podle předcházejícího odstavce; výherce svou adresu musí sdělit do 7 dnů ode dne oznámení výhry, jinak není Pořadatel povinen výhru předat a výhra tak propadá.
 11. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu, a to ani v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a ani v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.

III. Další ujednání

 1. Soutěž se dále řídí příslušnými právními předpisy, a to včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, a taktéž v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.
 2. Odesláním soutěžní odpovědi Organizátorovi vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. Zároveň tímto soutěžící souhlasí se zpracováním a správou svých osobních údajů Organizátorem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa a adresa pro doručování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců v časopise Zápraží a s možností uveřejnění těchto údajů na internetové stránce Organizátora. Organizátor bude údaje užívat pro účely organizace soutěže, tj. za účelem vyhodnocení soutěže, oznámení výhry a/nebo vyhlášení výsledků.
 3. Tato Pravidla jsou účinná dnem 2. září 2019.