Společně k úspěchu každého žáka i učitele

Mentor, mentee, párová/tandemová výuka – slova, která se nyní často objevují v souvislosti se vzděláváním. Kolegiální podpora formou vzájemného učení je účinným nástrojem profesního rozvoje pedagogů.
V srpnu loňského roku Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ zahájila realizaci projektu s názvem „Kolegiální podpora – společná cesta
k úspěchu!“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530, který je finančně podpořen
v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ je hlavním nositelem a řešitelem projektu. Do projektu jsou dále zapojeny partnerské školy: Základní škola Strossmayerovo nám., Praha 7 a Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Spolupráce bude probíhat po dobu tří let a v celkovém kontextu podpoří profesní rozvoj 76 pedagogů. Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních dovedností pedagogů zapojených základních škol a gymnázia, a to ve formě vzájemného sdílení praktických zkušeností v tématech Čtenářská a Přírodovědná gramotnost. Hlavním smyslem je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou s prvky interního mentoringu, a tím rozvíjet jejich pedagogickou profesi. Učitelé společně plánují, vyučují dané předměty
v konkrétních třídách a vyhodnocují svou práci. Snahou projektu je podpořit učitele tak, aby se zlepšila kvalita vzdělávání a výsledky žáků zapojených škol v klíčových kompetencích s důrazem na jejich celoživotní učení.
A co říkají sami pedagogové?
* Díky výborné vzájemné spolupráci se podařilo výrazně zkvalitnit výuku ve třídě.
* Výuka se dá více individualizovat a věnovat se jak slabším, tak i nadaným žákům.
* Zlepšila se i skupinová práce. Víc očí víc vidí.
* Dochází k diferenciaci vzdělávání na úrovních pracovního tempa, studijního potenciálu a zájmových preferencí žáků. V páru si můžeme děti rozdělit, respektovat jejich individuální potřeby.
* Zpětná vazba je pro nás důležitým nástrojem ke zlepšování výuky.
Společně se můžeme inspirovat, mluvit o vyučovacím procesu
a zhodnocovat pedagogické kompetence.
* Mentor podporuje svého mentee v sebereflexi, profesním sebevědomí, uvědomění si toho, co umí a zjišťování dalších vzdělávacích potřeb, aby vyučování probíhalo efektivněji.