ZŠ Mnichovice – záruka kvality

Mít dobrou veřejnou školu v každé obci je cílem nejen vzdělávací strategie v ČR, ale zejména přáním většiny rodičů. Příkladem inspirativní praxe jsou právě Mnichovice. V červnu prošla Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice rozsáhlou kontrolou České školní inspekce. Více než týden osm odborníků zkoumalo práci školy – od pročítání školních vzdělávacích plánů, studování dokumentů až po návštěvy v hodinách a pozorování výuky. Hodnocení je sepsáno v inspekční zprávě, která je zveřejněna na www.csicr.cz a na www.zsmnichovice.cz.
Ve zprávě se např. dočtete:
• Škola si dlouhodobě udržuje vysokou kvalitu vzdělávání.
• Žáci opakovaně dosahují nadprůměrných výsledků v testování.
• Rozšířily se a zkvalitnily materiální podmínky pro vzdělávání.
• Škola efektivně naplňuje podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich začlenění do kolektivu vrstevníků s pozitivním dopadem na všechny (inkluze).
• Škola aktivně spolupracuje se zřizovatelem, rodiči a dalšími subjekty včetně zahraničních.
• Škola příkladně podporuje smysluplné využívání volného času žáků k rozvoji jejich talentu a účinné prevenci sociálně patologických jevů.
• Škola úspěšně čerpá finanční prostředky z projektů, které mají výrazný vliv na zkvalitňování výchovy a vzdělávání.
• Škola kvalitně rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích.
• Škola nabízí žákům činnosti podporující tvořivost a iniciativu formou realizace volitelných předmětů, tzv. koncept talentových/víceoborových tříd.
• Závěrečné práce žáků 9. ročníků jsou efektivní formou shrnutí a prezentace vybavení žáka kompetencemi potřebnými pro jejich úspěšný život.
„Pozitivní hodnocení je zásluhou velkého týmu lidí. Je za tím spousta dlouhodobé a každodenní práce všech – pedagogických i provozních zaměstnanců, zřizovatele, rodičů, žáků a řady spolupracovníků mnichovické školy. Nestalo se to jen tak mimochodem“, říká ředitelka školy Marcela Erbeková, a všem posílá velké poděkování!