Rozhovor s Ludmilou Třeštíkovou – MAP Říčany 10/2016

Na začátku letošního roku byl v Říčanech zahájen projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí do 15-ti let. Týká se mateřských a základních škol, základních uměleckých škol a také volnočasových kroužků napříč celým regionem. Do plánování se zapojilo 52 obcí Říčanska a navíc i obec Průhonice. „Projekty MAP jsou realizovány v celé republice a jsou financovány ministerstvem školství v rámci evropských dotací,“ vysvětluje vedoucí projektu Ludmila Třeštíková.

 „Zahájení projektu MAP předcházela náročná příprava. Říčansko v tomto směru mělo velkou výhodu, protože jsme přímo navázali na projekt „Meziobecní spolupráce“, který školství v regionu označil jako prioritu. Velmi mě těší, že se všechny „naše“ obce i školy aktivně pustily do spolupráce a mohli jsme tak jako jedni z prvních v republice projekt spustit.“
Co je cílem MAP?
Zaměření se týká doslova všeho kolem našich škol. Prioritou je samozřejmě rozšiřování kapacit mateřských a základní škol a investice do budov a zahrad, ale do roku 2023 chceme mít na Říčansku především školy kvalitní s moderním zázemím a vzdělanými pedagogy. Důležitá je i široká nabídka neformálního vzdělávání a podpůrných služeb, jako jsou pedagogicko-psychologické nebo logopedické poradny.
Spolupráce a komunitní projednávání je jádrem projektu?
Ano, pro kvalitní strategii je potřeba široké spolupráce všech, kterých se to týká.  U jednoho stolu se u nás scházejí starostové obcí, ředitelé škol i volnočasových organizací, ale také rodiče, a spolupracují i samotné děti a žáci.  Pozvali jsme také odborníky na inkluzi, psychology a profese, pečující o děti se specifickými potřebami. Vedle toho jsou zde i specialisté, kteří se věnují nadaným dětem. Máme pocit, že se chytrým a talentovaným dětem věnuje méně pozornosti a přitom právě oni jsou pro naši budoucnost tolik důležití.
Navrhli jsme pracovní skupiny a vymysleli systém práce, který dobře funguje. Jedním z důležitých výstupů je Strategický rámec MAP pro rozvoj školství na Říčansku.
Co tento dokument obsahuje?
Vytyčuje cíle, které bychom měli do konce roku 2023 zvládnout. Potřeby jsme soustředili do čtyř pilířů. Strategický rámec MAP dále obsahuje zásobník asi 400 investičních projektů, které se týkají výstavby nových škol, bezbariérových úprav, vybavení specializovaných učeben nebo výstavby sportovišť a zahrad, které zoufale chybí téměř v každé škole a školce.
Co je prvním pilířem Strategického rámce MAP?
Prioritou je zajištění dostatečné kapacity a infrastruktury ZŠ, MŠ a jídelen, družin a zázemí. Víme, že během krátké doby budeme muset zajistit až 1 800 nových míst v základních školách. To je obrovské číslo, které stanovuje demografické studie Říčanska, resp. prognóza se kterou by měly jednotlivé obce pracovat a odpovědně uvažovat o svém dalším rozšiřování a nové výstavbě.

Máte zmapováno, kde všude by měly vyrůst nové školy nebo se navyšovat kapacita?
Nyní se pracuje na nástavbě školy v Kamenici, kde vzniká 5 nových tříd. Svoji velkou školu postupně budují Sulice, letos otevírali druhou ze čtyř etap. O dotaci z MŠMT na výstavbu nové školy usiluje Ondřejov a budování celé nové školy se nevyhnou ani Říčany. Kritickou situaci s nedostatkem míst řeší Kostelec nad Černými lesy, svoji zatím prvostupňovou základní školu plánuje obec Vyžlovka a o projektu velké společné svazkové školy uvažují Louňovice, Svojetice, Tehovec, Štíhlice a Babice. Další třídy by měly vzniknout v Čestlicích, ve Světicích nebo Kunicích. Obecně lze říci, že v našem regionu není škola, která by neprošla navyšováním kapacity a drtivá většina z nich je již na svém maximu.

Kde však brát na stavbu nových škol peníze? Pomůže MAP obcím k získání dotací?
Být nápomocni při získávání dotací z Evropských i národních fondů je naší prioritou. Nyní lze žádat o dotaci z IROP, ministerstva školství a ministerstva financí. Platný a schválený strategický rámec MAP je jakousi vstupní jízdenkou, bez něj žádat nelze. S kolegyní Monikou Žilkovou jsme navíc připraveny aktivně školám s žádostí o dotace pomoc. V rámci tzv. šablon poskytují zdarma školám konzultace také místní akční skupiny.

Jaké jsou další pilíře Strategického rámce MAP?
Druhým pilířem je rozvoj potenciálu každého dítěte, třetím zajištěním kvality vzdělávání a poslední oblast je věnována rozvoji ZUŠ a neformálního, zájmového vzdělávání. Každá priorita spolu souvisí. Nemůžeme se v rámci inkluze náležitě věnovat dětem se specifickými požadavky na vzdělávání ani nadprůměrně nadaným žákům, když nemáme bezbariérové školy a dobře vybavené učebny. A samozřejmě potřebujeme i kvalitní pedagogy, kterých je v našem regionu nedostatek a navíc jsou nadměrně zatěžováni nejrůznějšími administrativními úkony a ohroženi syndromem vyhoření. Ve Strategickém plánu jsme pro učitele vytipovali celou řadu podpůrných opatření. Například vzdělávání, stáže nebo mentoring, navrhli jsme i možnost služebních bytů, a také zavedení podpůrných profesí – pomoc učitelům od nepedagogických úkonů.

 MAP se věnuje i oblasti rozvoje potenciálu žáků. Jak docílit, aby si každé dítě našlo správné uplatnění, ve kterém by bylo spokojené a také úspěšné?
S tím velmi souvisí nutnost zkvalitňování výuky na druhých stupních. Je potřeba vybudovat odborné učebny, ve kterých by žáci rozvíjeli nejen jazykové nadání, ale například i přírodovědné znalosti a technické dovednosti. Rádi bychom podpořili i propojování výuky s praxí – např. tandemovým vyučováním, kdy spolu hodinu vedou učitel a odborník z praxe. Na žáky dobře působí i zapojování do dění a rozhodování ve škole nebo i v obci. To již pilotně zkouší školy v Říčanech, kdy žáci v rámci participativního rozpočtování navrhují a rozhodují o vlastních projektech. A samozřejmě nezapomínáme ani na podporu kariérového poradenství a spolupráci se Středočeským krajem, který je zřizovatel škol středních.
Z čeho máte největší radost?
Těší mě skvělá spolupráce s obcemi i školami, díky které jsme se zařadili mezi nejlepší MAP v republice a z ostatních regionů k nám jezdí pro rady. Děláme práci, která má smysl, protože vzdělávání a výchova dětí je podle mého to nejdůležitější. V neposlední řadě mám radost se setkání s fajn lidmi, kterých je naštěstí v našem školství dostatek.