Kraj přispěje na nový přivaděč pitné vody na Úvalsku, posílí se tím zásobování na Škvorecku

Svazek obcí „Úvalsko“ požádal Středočeský kraj o poskytnutí individuální účelové dotace na výstavbu vodovodního přiváděcího řadu DN 300 Jirny – PČS Fibichova.  Jedná se o změnu technického řešení zásobování obyvatel pitnou vodou napojených na Úvalský vodovod, jelikož současný technický stav potrubí je nevyhovující a v případě vzniku poruchy na stávajícím vodovodním řadu by byla celá oblast bez pitné vody. Nově budovaná síť bude o délce přesahující 6,3 km. Rada dnes s poskytnutím dotace ve výši 9 836 000 Kč souhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvem.

Beze změny technického řešení vodovodního přivaděče by nebylo možné navýšit kapacitu odběrných míst, což je potřebné i vzhledem k tomu, že se počet obyvatel v okrese Praha-Východ neustále zvyšuje. Díky modernizaci síť obslouží více odběratelů, a to i ty mimo původní oblast. Celkové náklady na realizaci akce téměř 100 milionů korun,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj na obnovu přivaděče přispěje v souladu s loňským rozhodnutím Rady kraje o spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ schválených Radou Středočeského kraje ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 mil. Kč na 1 projekt. Jedním z „ Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ je i akce „ Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka“, jejímž dílčím projektem je Vodovodní přivaděč Jirny – PČS Fibichova. Současně Svazku obcí „ Úvalsko“ bude na záměr poskytnuta dotace z programu Ministerstva zemědělství „ Podpora opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ ve výši 68,9 milionů korun.
 

https://kr-stredocesky.cz